CREDIO a.s.

Dotační poradenství

Nabízíme Vám pomoc se vyhledáním vhodného grantového schématu a získáním finančních prostředků na  realizací a profinancování Vašich nápadů, projektů a podnikatelských záměrů.
Díky našim zkušenostem získáte:
  • minimalizaci rizika odnětí dotace příjemcům podpory
  • kontrolu bez rizika ze strany kontrolních orgánů
  • uspoření mzdových nákladů na administraci schváleného projektu
  • služba je pojištěna = přebíráme na sebe riziko odebrání či krácení dotace z důvodu chyby na naší straně

Zpracování projektů

Služby v oblasti zpracování projektů a žádostí o dotace jsou již více jak 10 let etablovány na trhu. V této oblasti zajišťujeme veškeré služby od vyhledání vhodného dotačního titulu, zpracování komplexní žádosti o dotaci až po zajištění optimálních podmínek pro úspěšné získání finanční podpory. Připravujeme žádosti do všech vyhlašovaných programů ze zdrojů EU a ČR, a to na provizním principu spolupráce. Při přípravě projektů vycházíme ze zkušeností se stovkami námi připravovaných úspěšných dotačních projektů. Prioritou   při  řešení služeb   v této oblasti je kvalita poskytovaných služeb a úspěšnost podávaných projektů.
V oblasti zpracování projektů a žádostí o dotace poskytujeme tyto služby:
  • zpracování analýzy rozvojového záměru klienta
  • zjištění vhodných dotačních možností a jejich detailních podmínek
  • zpracování kompletních žádostí o dotaci včetně nezbytných příloh (podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, Cost-Benefit Analýza, finanční výkazy, finanční analýza, logický rámec, soulad projektu s rozvojovými strategiemi apod.)
  • předložení zpracované žádosti k hodnocení poskytovateli podpory
  • zpracování doplňujících informací požadovaných při hodnocení žádosti ze strany poskytovatele podpory
  • zajištění komunikace s poskytovatelem podpory
Někteří žadatelé vyplňují a podávají projekty zcela samostatně, oproti tomu někteří využívají (ať už částečně nebo komplexně) služeb poradenských firem působících na trhu. Klienti proto mohou k založení Master účtu a k předkládání žádostí přistupovat různými způsoby. Žadatelé tak mohou část nebo případně i všechny aktivity spojené s podáváním projektů a s čerpáním dotací delegovat na právnickou osobu (PO např. poradenská firma) nebo na fyzickou osobu (FO např. zaměstnanec firmy). Záleží pouze na vás, pro jakou možnost se rozhodnete.

Komplexní řízení projektů

Dohled nad projektovým řízením a projektový management
Projektový management znamená péči o klienta po schválení žádosti o dotaci. Všechny programy poskytování finančních prostředků z veřejných zdrojů striktně vyžadují plnění administrativních a účetních náležitostí a jejich včasné, správné a úplné zabezpečení je podmínkou bezproblémového vyplácení dotace.
Během praxe při přípravě a realizaci projektů se ukázala velmi praktická a prospěšná spolupráce podpořených neziskových organizací, obcí, škol, podniků se specializovanou poradenskou společností, která je schopna díky svému zaměření a zkušenostem připravit všechny nezbytné podklady a dokumenty včas v požadované kvalitě a efektivněji, což vede k úspoře přímých nákladů na administraci schváleného projektu.
Projektové řízení zahrnuje zpracovávání průběžných zpráv o stavu projektu, finančních výkazů a dalších administrativních úkonů spojených s bezproblémovým poskytnutím dotace. Umožňuje předkladateli projektu soustředit se plně na praktickou realizaci projektu přenesením části zodpovědnosti za hlídání a následné plnění podmínek dotace na servisní organizaci. Snižuje riziko případného odebrání či zkrácení dotace (které je možné u některých typů projektů i 10 let po jejich ukončení). Zároveň snižuje náklady na mzdové náklady za administraci projektu.
 
 
nahoru tisk aplikace a www:  ALMEO s.r.o.